Facebook

Navigace

Aktuality

Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji

Žadatel: Ústav sociálních inovací, o.p.s., Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP v Pardubickém kraji s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2). Osoby s nízkou kvalifikací jsou osoby ve věku 15-65 let s nejvyšším dosaženým vzděláním základním. Tedy osoby se základním vzděláním, nebo s povinnou školní docházkou i osoby nedoučené, tedy všichni, kteří z různých důvodů nedokončili vzdělávání navazující na základní školu. Projektu se zúčastní 25 účastníků.

Místo realizace: Pardubický kraj

Doba realizace (počet měsíců): 24 měsíců (12/2019 – 11/2021)

Cíl projektu: Cílem projektu je v průběhu 2 let dosáhnout systematické pracovní integrace min. 20 osob s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2) z Pardubického kraje prostřednictvím pracovního poradenství, motivačního, individuálně zaměřeného vzdělávání formou kurzu "Najdi své místo" a další individuální podpory (min.1x měsíčně individuální a skupinové konzultace).

Shrnutí projektu: Do projektu bude zapojeno min. 25 osob z řad CS, kteří podepíší Dohodu o vstupu do projektu a projdou přípravnou a vzdělávací částí projektu. Většina účastníků projde rekvalifikačním kurzem. Bude navazovat samotný vstup účastníků projektu na trh práce, a to buď s podporou na mzdové prostředky (10 pracovních míst) nebo pouze s podporou odbornou (ne finanční) realizačního týmu projektu. Od začátku projektu bude navazována spolupráce se zaměstnavateli, u nichž budou vytvářena pracovní místa pro CS. Bude vytvářena databáze vhodných pracovních pozic pro účastníky projektu. Průběžně bude poskytováno cílové skupině individuální a skupinové poradenství. Podpora bude účastníkům projektu zajištěna po celou dobu jejich účasti v projektu.

Harmonogram projektu:
KA 1 - Nábor účastníků a nástroje propagace (12/19 - 02/21)
KA 2 - Zjišťování individuálních předpokladů a motivace (03/20 - 04/21)
KA 3 - Příprava na udržitelné uplatnění na trhu práce (04/20 - 05/21)
KA 4 - Zvyšování kvalifikace CS (05/20 - 05/21)
KA 5 - Spolupráce se zaměstnavateli (12/19 - 11/21)
KA 6 - Vytváření pracovních míst (06/20 - 11/21)
KA 7 - Individuální přístupy pro odstraňování pracovních bariér (06/20 - 11/21)

Výstupy projektu:

  1. Min. 20 účastníků projektu získá projektovou podporu min. ve výši 40 hodin,
  2. 15 účastníků absolvuje rekvalifikace
  3. 10 účastníků získá podporu na vytvoření pracovního místa na 6-12 měsíců
Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Příklad dobré praxe - návštěva zástupců Lead partnera projektu v sociálním podniku Zelená dílna, Bruntál (červen 2017)

Návštěva příkladu dobré praxe na Slovensku - sociální podnik založený obcí Spišský Hrhov (srpen 2017).

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Zkratka: RARE

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Maďarsko
Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Impreună“, Rumunsko
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, Rumunsko
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Slovensko
Ludia v Tatrach, o.z., Slovensko
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Srbsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko

Přidružené partnerské organizace:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Maďarsko
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Filiala Sf.Gheorghe, Rumunsko
Beregivska Rajonna Maltijska Sluzhba Dopomogi, Ukrajina
Centrul Național al Romilor, Moldova
Obščina Ljaskovec, Bulharsko
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s., Česká republika
UPSVR Kežmarok, Slovensko
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Česká republika, Ukrajina, Moldova

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Danubský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Základní východiska pro realizaci projektu:
Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské populace v Danubském regionu se stále musí potýkat s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Přes veškeré snahy politické vedení a veřejnoprávní instituce stále postrádá dostatečnou znalost cílové skupiny, odpovídající institucionální kapacity a nástroje pro intervence a spolupráci s hlavními aktéry, zejména s občanskou společností.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce aktérů podílejících se na zapojení Romů na trh práce za účelem lepšího využití hospodářského potenciálu představovaného touto menšinou. Tento záměr zohledňuje potřebu zvýšení efektivity a spolupráce veřejnoprávních institucí s občanským sektorem včetně posílení institucionálních kapacit (personálních a rozvojových nástrojů), jenž jsou nezbytné pro řešení zásadních společenských výzev Danubského regionu.
Spojením znalostí osvojených veřejnou správou a stakeholderů v rámci projektu společně se změnou institucionálního vnímání přispěje ke zlepšení institucionálních kapacit a povede k nezbytným změnám paradigmat při řešení romské zaměstnanosti. Takto posílené a úzce spolupracující institucionální prostředí umožní zefektivnit činnost zaměřenou na hospodářské a sociální začleňování romské populace.