Facebook

Navigace

O Projektu

Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji

Žadatel: Ústav sociálních inovací, o.p.s., Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP v Pardubickém kraji s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2). Osoby s nízkou kvalifikací jsou osoby ve věku 15-65 let s nejvyšším dosaženým vzděláním základním. Tedy osoby se základním vzděláním, nebo s povinnou školní docházkou i osoby nedoučené, tedy všichni, kteří z různých důvodů nedokončili vzdělávání navazující na základní školu. Projektu se zúčastní 25 účastníků.

Místo realizace: Pardubický kraj

Doba realizace (počet měsíců): 24 měsíců (12/2019 – 11/2021)

Cíl projektu: Cílem projektu je v průběhu 2 let dosáhnout systematické pracovní integrace min. 20 osob s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2) z Pardubického kraje prostřednictvím pracovního poradenství, motivačního, individuálně zaměřeného vzdělávání formou kurzu "Najdi své místo" a další individuální podpory (min.1x měsíčně individuální a skupinové konzultace).

Shrnutí projektu: Do projektu bude zapojeno min. 25 osob z řad CS, kteří podepíší Dohodu o vstupu do projektu a projdou přípravnou a vzdělávací částí projektu. Většina účastníků projde rekvalifikačním kurzem. Bude navazovat samotný vstup účastníků projektu na trh práce, a to buď s podporou na mzdové prostředky (10 pracovních míst) nebo pouze s podporou odbornou (ne finanční) realizačního týmu projektu. Od začátku projektu bude navazována spolupráce se zaměstnavateli, u nichž budou vytvářena pracovní místa pro CS. Bude vytvářena databáze vhodných pracovních pozic pro účastníky projektu. Průběžně bude poskytováno cílové skupině individuální a skupinové poradenství. Podpora bude účastníkům projektu zajištěna po celou dobu jejich účasti v projektu.

Harmonogram projektu:
KA 1 - Nábor účastníků a nástroje propagace (12/19 - 02/21)
KA 2 - Zjišťování individuálních předpokladů a motivace (03/20 - 04/21)
KA 3 - Příprava na udržitelné uplatnění na trhu práce (04/20 - 05/21)
KA 4 - Zvyšování kvalifikace CS (05/20 - 05/21)
KA 5 - Spolupráce se zaměstnavateli (12/19 - 11/21)
KA 6 - Vytváření pracovních míst (06/20 - 11/21)
KA 7 - Individuální přístupy pro odstraňování pracovních bariér (06/20 - 11/21)

Výstupy projektu:

  1. Min. 20 účastníků projektu získá projektovou podporu min. ve výši 40 hodin,
  2. 15 účastníků absolvuje rekvalifikace
  3. 10 účastníků získá podporu na vytvoření pracovního místa na 6-12 měsíců

Akcelerační program pro podnikání mladých

Další jednání projektu "Akcelerační program pro podnikání mladých" se konalo v ekovesničce v Galgaheviz (Maďarsko). V průběhu jednání byl největší prostor věnován přípravě vzdělávací platformy pro oblast podnikání a přípravě studijní cesty do Bilbaa.

V rámci projektu "Akcelerační program pro podnikání mladých" měli 4 vybraní účastníci studijní cesty do Bilbaa možnost seznámit se s problematikou sociálního podnikání, inovací a rozvoje podnikatelský aktivit v Baskicku.

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Akcelerační program pro podnikání mladých

Zkratka: EASY

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rózwoj, Polsko

Business Innovation Brokers S. Coop., Španělsko

Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Polsko, Španělsko, Maďarsko, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 30. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 29. 3. 2019

Délka projektu: 18 měsíců

FB stránky projektu: https://www.facebook.com/FundacjaEZR/

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu Akcelerační program pro podnikání mladých (EASY) je motivovat mladé lidi ve věkové skupině 18-30 let k sociálně orientované samostatné výdělečné činnosti a napomoci jim získat požadované dovednosti pro identifikaci sociálních potřeb a pro využití jejich potenciálu prostřednictvím poskytování profesionální odborné asistence.

V rámci projektu bude metodologie Rapid Social Business Prototyping (RSBP), jejíž úspěšnost již byla ověřena ve Španělsku, uzpůsobena podmínkám v nových členských zemí EU pro její následné využití a aplikaci v ČR, Polsku a Maďarsku. V průběhu realizace projektu tak bude vytvořen nový podnikatelský program / model podnikání se sociálními dopady. Během implementace projektu bude metodika RSBP testována v novém kulturním prostředí a personalizována podle zpětné vazby od uživatelů.

Nadnárodnost partnerského konsorcia poskytne zajímavý vzorek organizací z různých evropských zemí a je složeno ze 4 subjektů s různými odbornými znalostmi. Navíc nadnárodní partnerství mezi různými evropskými institucemi pomůže zajistit konzistenci navrhované metodiky RSBP a "přizpůsobit" ji různorodým souvislostem a kulturám, což umožní její využití i její univerzální použití potenciálné i na celoevropské úrovni. Zúčastněné partnerské organizace mají dále za cíl zapojit do projektu více dalších subjektů prostřednictvím intenzivní komunikace a zpětné vazby od budoucích uživatelů metodiky a cílových skupin projektu (sociální skupiny, sociální inovační parky, národní a místní partneři z veřejného sektoru, nevládní neziskové organizací a stejně tak i uživatele služeb a další).

Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Brožura projektu SENTINEL

TOOLBOX for Social Business Mentoring Services / Soubor nástrojů pro řízení a rozvoj sociálních podniků

HANDBOOK for the creation and operation of "managed networks" of social enterprises / Příručka k vytváření a spravování síti sociálních podniků

Video projektu SENTINEL představující problematiku sociálního podnikání v ČR:

Závěrečné video mezinárodního projektu SENTINEL k problematice sociálního podnikání ve střední Evropě:

Video z veletrhu sociálních podniků (28.11.2019, Brno):

Realizace projektu SENTINEL, který je financován z programu Interreg Central Europe, bude uzavřena na konci května. Postupům implementace projektu je věnována desátá infografika, která byla v rámci projektu zpracována.

Další mezinárodní partnerské setkání projektu SENTINEL se uskutečnilo ve slovinském Mariboru ve dnech 27.-28. 11. 2019

Fotografie z veletrhu sociálních podniků, který se konal v brněnském Impact Hubu 28. 11. 2019

Video-pozvánka Mahuleny Bočanové na veletrh sociálních podniků, který se bude 28.11.2019 konat v Impact Hubu Brno.

Osmá infografika projektu SENTINEL znázorňuje pozitivní dopady realizace pilotních akcí.

Sedmá infografika projektu SENTINEL vyjadřuje, jakým způsobem zapojené organizace podporují nejen realizaci pilotních akcí v rámci realizace projektu podpořeného z programu Interreg CENTRAL EUROPE, ale obecně rozvoj sociálního podnikání ve svých regionech.

Šestá infografika projektu SENTINEL vyjadřuje fungování světa sociálních podniků v regionu Střední Evropy. Sociální podniky jsou významným faktorem pro udržování, obnovu a posilování zdrojů místní komunity.

Rozhovor s paní Eszter Meszarosz, hlavní koordinátorkou projektu SENTINEL.

Pátá infografika projektu SENTINEL vyjadřuje plánovaný způsob implementace pilotních akcí.

Čtvrtá infografika projektu SENTINEL znázorňuje počty sociálních podniků, kterým byla jednotlivými projektovými partnery poskytnuta podpora ve formě konzultací, mentoringu, koučinku, apod.

Další infografika projektu připravená v rámci projetu SENTINEL vyjadřuje obecné znaky pro fungování sociálních podniků v zemích Střední Evropy.

Infografika znázorňující počty sociálních podniků ve Střední Evropě a v regionech zapojených do projektu SENTINEL.

V italském Trentu se ve dnech 14.-15.11.2018 uskutečnilo třetí společné jednání partnerů projektu SENTINEL.

Další společné jednání partnerů projektu SENTINEL včetně 2. tematické pracovní skupiny se konalo v Brně ve dnech 16.-17. 5. 2018.

Název programu:Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Název projektu:Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Zkratka: SENTINEL

Webové stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/SENTINEL

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko>
Federazione trentina della cooperazione, Itálie>
Central European Initiative – Executive Secretariat, Itálie>
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Slovinsko>
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Slovinsko>
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polsko>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Polsko>
Ústav sociálních inovací, o.p.s., Česká republika>
Social Impact gGmbH, Německo>
KONETT Hungária Közösségfejlesztési Nonprofit Kft, Maďarsko>

Přidružené partnerské organizace:
Dipartimento Sviluppo Economico e del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Itálie
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovinsko
Belügyminisztérium, Maďarsko
PHINEO gAG, Německo
Okresní hospodářská komora Šumperk, Česká republika
Euclid Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Německo, Česká republika, Polsko, Velká Británie

Prioritní osa: 1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy Specifický cíl prioritní osy: 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Stručný obsah projektu: Sociální ekonomika poskytuje celosvětově značný hospodářský kapitál a v rámci EU je zdrojem pro vytváření velkého počtu pracovních míst. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty rozvoje společnosti. Přesto, i přes jejich nejlepší záměry, velmi často nedisponují dostatečnými schopnostmi a dovednostmi z oblasti manažerského řízení a podnikání, což může být problematické z hlediska jejich dlouhodobého fungování a rozvoje.
Sociální podniky tak mají významnou roli v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací pro hospodářsky znevýhodněné oblasti střední Evropy, kde tržní síly nezajišťují automaticky ekonomický rozvoj. Tyto znevýhodněné regiony jsou postiženy některými negativními aspekty globalizace (nedostatek kvalifikované pracovní síly, migrace mladých vzdělaných lidí do center, negativní dopady demografických změn, nedostatečná podnikatelská inovačně zaměřené spolupráce atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné podpořit místní iniciátory rozvoje a podnikatele odpovídajícím způsobem zaměřenou podporou s cílem napomoci jim při vytváření podnikatelských modelů a následné realizaci jejich inovativních myšlenek a záměrů.

Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Závěrečná brožura projektu RARE

The gains from integration of Roma persons into the labour market

Závěrečné video projektu RARE, které shrnuje jeho dosažené výstupy.

Závěrečná infografika projektu RARE znázorňuje ekonomickou projekci a vyhodnocení možností dopadů pilotních akcí na situaci v oblasti zaměstnanosti.

Video s prezentací podnikatelských záměrů účastníků vzdělávacího kurzu, který byl realizován v rámci projektu RARE.

Video představující umělkyni Karolinu Kadečkovou, která je realizátorkou pilotního projektu vytváření pracovních míst formou sebe-zaměstnávání.

Video k diskriminaci Romské menšiny na trhu práce vytvořené v rámci projektu RARE

Třetí infografika projektu RARE se zaměřuje na realizaci pilotních projektů. Český pilotní projekt je realizován ve spolupráci s maďarskými partnery.

Naše organizace přivítala v prostorách hotelu Voroněž v Brně ve dnech 15.-17.10.2018 projektové partnery z organizací zapojených do projektu RARE

Návštěva pilotního projektu RARE v Pécsi (Maďarsko) za spoluúčasti zástupce médií

ROMSKÁ ETNICKÁ MENŠINA A TRH PRÁCE: MAPOVÁNÍ NEDOSTATKŮ A NÁROČNÝCH BARIÉR

ROMA ETHNIC MINORITY AND THE LABOUR MARKET: MAPPING DEFICIENCIES AND CHALLENGING BARRIERS

TISKOVÁ ZPRÁVA

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Zkratka: RARE

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Maďarsko
Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Impreună“, Rumunsko
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, Rumunsko
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Slovensko
Ludia v Tatrach, o.z., Slovensko
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Srbsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko

Přidružené partnerské organizace:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Maďarsko
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Filiala Sf.Gheorghe, Rumunsko
Beregivska Rajonna Maltijska Sluzhba Dopomogi, Ukrajina
Centrul Național al Romilor, Moldova
Obščina Ljaskovec, Bulharsko
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s., Česká republika
UPSVR Kežmarok, Slovensko
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Česká republika, Ukrajina, Moldova

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Dunajský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Základní východiska pro realizaci projektu:
Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské populace v Dunajském regionu se stále musí potýkat s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Přes veškeré snahy politické vedení a veřejnoprávní instituce stále postrádá dostatečnou znalost cílové skupiny, odpovídající institucionální kapacity a nástroje pro intervence a spolupráci s hlavními aktéry, zejména s občanskou společností.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce aktérů podílejících se na zapojení Romů na trh práce za účelem lepšího využití hospodářského potenciálu představovaného touto menšinou. Tento záměr zohledňuje potřebu zvýšení efektivity a spolupráce veřejnoprávních institucí s občanským sektorem včetně posílení institucionálních kapacit (personálních a rozvojových nástrojů), jenž jsou nezbytné pro řešení zásadních společenských výzev Dunajského regionu.
Spojením znalostí osvojených veřejnou správou a stakeholderů v rámci projektu společně se změnou institucionálního vnímání přispěje ke zlepšení institucionálních kapacit a povede k nezbytným změnám paradigmat při řešení romské zaměstnanosti. Takto posílené a úzce spolupracující institucionální prostředí umožní zefektivnit činnost zaměřenou na hospodářské a sociální začleňování romské populace.