Facebook

Navigace

O Projektu

Akcelerační program pro podnikání mladých

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Akcelerační program pro podnikání mladých

Zkratka: EASY

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rózwoj, Polsko

Business Innovation Brokers S. Coop., Španělsko

Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Polsko, Španělsko, Maďarsko, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 30. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 29. 3. 2019

Délka projektu: 18 měsíců

FB stránky projektu: https://www.facebook.com/FundacjaEZR/

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu Akcelerační program pro podnikání mladých (EASY) je motivovat mladé lidi ve věkové skupině 18-30 let k sociálně orientované samostatné výdělečné činnosti a napomoci jim získat požadované dovednosti pro identifikaci sociálních potřeb a pro využití jejich potenciálu prostřednictvím poskytování profesionální odborné asistence.

V rámci projektu bude metodologie Rapid Social Business Prototyping (RSBP), jejíž úspěšnost již byla ověřena ve Španělsku, uzpůsobena podmínkám v nových členských zemí EU pro její následné využití a aplikaci v ČR, Polsku a Maďarsku. V průběhu realizace projektu tak bude vytvořen nový podnikatelský program / model podnikání se sociálními dopady. Během implementace projektu bude metodika RSBP testována v novém kulturním prostředí a personalizována podle zpětné vazby od uživatelů.

Nadnárodnost partnerského konsorcia poskytne zajímavý vzorek organizací z různých evropských zemí a je složeno ze 4 subjektů s různými odbornými znalostmi. Navíc nadnárodní partnerství mezi různými evropskými institucemi pomůže zajistit konzistenci navrhované metodiky RSBP a "přizpůsobit" ji různorodým souvislostem a kulturám, což umožní její využití i její univerzální použití potenciálné i na celoevropské úrovni. Zúčastněné partnerské organizace mají dále za cíl zapojit do projektu více dalších subjektů prostřednictvím intenzivní komunikace a zpětné vazby od budoucích uživatelů metodiky a cílových skupin projektu (sociální skupiny, sociální inovační parky, národní a místní partneři z veřejného sektoru, nevládní neziskové organizací a stejně tak i uživatele služeb a další).

Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Název programu:Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Název projektu:Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Zkratka: SENTINEL

Webové stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/SENTINEL

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko>
Federazione trentina della cooperazione, Itálie>
Central European Initiative – Executive Secretariat, Itálie>
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Slovinsko>
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Slovinsko>
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polsko>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Polsko>
Ústav sociálních inovací, o.p.s., Česká republika>
Social Impact gGmbH, Německo>
KONETT Hungária Közösségfejlesztési Nonprofit Kft, Maďarsko>

Přidružené partnerské organizace:
Dipartimento Sviluppo Economico e del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Itálie
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovinsko
Belügyminisztérium, Maďarsko
PHINEO gAG, Německo
Okresní hospodářská komora Šumperk, Česká republika
Euclid Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Německo, Česká republika, Polsko, Velká Británie

Prioritní osa: 1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy Specifický cíl prioritní osy: 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Stručný obsah projektu: Sociální ekonomika poskytuje celosvětově značný hospodářský kapitál a v rámci EU je zdrojem pro vytváření velkého počtu pracovních míst. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty rozvoje společnosti. Přesto, i přes jejich nejlepší záměry, velmi často nedisponují dostatečnými schopnostmi a dovednostmi z oblasti manažerského řízení a podnikání, což může být problematické z hlediska jejich dlouhodobého fungování a rozvoje.
Sociální podniky tak mají významnou roli v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací pro hospodářsky znevýhodněné oblasti střední Evropy, kde tržní síly nezajišťují automaticky ekonomický rozvoj. Tyto znevýhodněné regiony jsou postiženy některými negativními aspekty globalizace (nedostatek kvalifikované pracovní síly, migrace mladých vzdělaných lidí do center, negativní dopady demografických změn, nedostatečná podnikatelská inovačně zaměřené spolupráce atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné podpořit místní iniciátory rozvoje a podnikatele odpovídajícím způsobem zaměřenou podporou s cílem napomoci jim při vytváření podnikatelských modelů a následné realizaci jejich inovativních myšlenek a záměrů.

Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Zkratka: RARE

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Maďarsko
Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Impreună“, Rumunsko
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, Rumunsko
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Slovensko
Ludia v Tatrach, o.z., Slovensko
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Srbsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko

Přidružené partnerské organizace:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Maďarsko
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Filiala Sf.Gheorghe, Rumunsko
Beregivska Rajonna Maltijska Sluzhba Dopomogi, Ukrajina
Centrul Național al Romilor, Moldova
Obščina Ljaskovec, Bulharsko
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s., Česká republika
UPSVR Kežmarok, Slovensko
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Česká republika, Ukrajina, Moldova

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Dunajský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Základní východiska pro realizaci projektu:
Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské populace v Dunajském regionu se stále musí potýkat s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Přes veškeré snahy politické vedení a veřejnoprávní instituce stále postrádá dostatečnou znalost cílové skupiny, odpovídající institucionální kapacity a nástroje pro intervence a spolupráci s hlavními aktéry, zejména s občanskou společností.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce aktérů podílejících se na zapojení Romů na trh práce za účelem lepšího využití hospodářského potenciálu představovaného touto menšinou. Tento záměr zohledňuje potřebu zvýšení efektivity a spolupráce veřejnoprávních institucí s občanským sektorem včetně posílení institucionálních kapacit (personálních a rozvojových nástrojů), jenž jsou nezbytné pro řešení zásadních společenských výzev Dunajského regionu.
Spojením znalostí osvojených veřejnou správou a stakeholderů v rámci projektu společně se změnou institucionálního vnímání přispěje ke zlepšení institucionálních kapacit a povede k nezbytným změnám paradigmat při řešení romské zaměstnanosti. Takto posílené a úzce spolupracující institucionální prostředí umožní zefektivnit činnost zaměřenou na hospodářské a sociální začleňování romské populace.